תנאי שימוש באתר

 • כללי

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש שלך באתר (כהגדרתו להלן) אותו מפעילה אדריכלי העיר בע"מ, ח.פ. 516197381 ("החברה"). השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן או משתמש רשום באתר (להלן, יחדיו "המשתמש"), עשויים לכלול קבלת מידע אודות החברה, קבלת מידע וייעוץ כללי, אספקת מידע מקצועי הנוגע לתחום עיסוקה של החברה (לרבות בכל הנוגע להליכי פינוי ובינוי), קבלת מידע אודות פרויקטים המקודמים על ידי החברה ומנגנון ליצירת קשר עם החברה ("השירותים").

כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ("מדיניות הפרטיות"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר.

סימני המסחר שבאתר, הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם, לפי העניין ואינך רשאי לעשות בהם כל שימוש או שכפול או העתקה בכל אופן וצורה שהיא. כל זכויות הבעלות לרבות זכויות הקניין הרוחני, באתר, לרבות בעיצוב היישומים שבעזרתם מתבצע השימוש, וכן בכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, וטקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים (לפי העניין), וייוותרו בבעלותם המלאה בכל עת.

אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך (או אפוטרופוס חוקי אחר). אם אתה (או הוריך) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

במקרה שישנה אי התאמה בין האמור בתנאים אלה לבין האמור בדפי המידע האחרים באתר, יגבר האמור בתנאים אלה.

 • הגדרות

1.              למונחים הבאים תהיה המשמעות הרשומה בצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:

1.1.             "האתר" – אתר האינטרנט באמצעותו ניתן לקבל את השירותים המופעל על ידי החברה, בכתובת www.adrichal.co.il.

1.2.             "המכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), הטלפון הסלולארי (לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה באמצעותם ייעשה שימוש באתר על ידך וכן כל הפונקציות הנלוות לו, לרבות אבטחת-מידע.

 • השימוש באתר

2.              הנך רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר או לקבל את השירותים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן).

3.              באחריותך לוודא שהמכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות על מנת לגשת לאתר ולקבל את השירותים המוצעים במסגרתו.

4.              הזכות לעשות שימוש בשירותים נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בשירותים או למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

5.              אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר החברה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר החברה.

6.              אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

7.              אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

8.              אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

9.              אין לקשר לאתר תכנים מאתרים אחרים, שאינם דף הבית של האתר ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת.

10.              החברה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תיאלץ לבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.

11.              החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

12.              הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) – אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון בהם תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי – במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

13.              הוראות תנאי שימוש אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת המופיעה בהסכמים מקוונים כלשהם הנלווים לשירותים באתר.

14.              הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

14.1.          התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר.

14.2.          טעינה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך הפעלת האתר ו/או אספקת השירותים.

14.3.          הפצת דואר זבל (spam), או הצפה של כל דואר אחר את השרתים באמצעותם מופעל האתר.

14.4.          שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתר ו/או אספקת השירותים.

14.5.          פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר.

14.6.          הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.

14.7.          שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

14.8.          להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים על בסיסם פועל האתר.

14.9.          להעלות או לשלוח באמצעות האתר כל חומר או מסר בלתי חוקי או בלתי מוסרי או פוגעני או בלתי רלוונטי בכל אופן שהוא.

14.10.      לעשות כל שימוש באתר או בשירותים, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה או שלא בהתאם להוראות הדין.

14.11.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו על ידיך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי (ככל שהעלאת מסרים כאמור לאתר תהיה אפשרית).

14.12.      הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש שאינו חוקי באתר או כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר או של כל גורם שהוא.

 • קניין וקניין רוחני

15.              כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, השירותים הניתנים בו ובכל תוכן הכלול בהם (לרבות טקסט, גרפיקה, תוכנה, תמונות וצילומים, סרטונים, טונים וסימנים או סמלים מסחריים), הם של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שזו תינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

16.              אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

17.              סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

18.              הנך נותן בזאת לחברה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אותו מסרת לחברה (פירוט אודות איסופו ושמירתו נמצא במדיניות הפרטיות) או אשר נאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורך באתר או במהלך השימוש שלך באתר, ליצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נתונים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר על ידך או הנאסף אודותיך, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מבלי לגרוע מהאמור, מובהר שהמידע הסטטיסטי הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. החברה תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחוב או באחריות כלשהי כלפיך. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לחברה, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

 • סעדים

19.              החברה תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת לעדכן בדבר מידע לא מדויק או שגוי שמסרת לה, להזהיר באופן מיידי את קהל לקוחותיה נגד פעולותיך ולהגביל או לסרב לספק לך גישה לאתר ו/או לשירותים בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

19.1.          אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.

19.2.          אם אין היא מסוגלת לאמת או לתקף מידע שנמסר על ידיך.

19.3.          אם היא סבורה שהשימוש שלך באתר מהווה סיכון כספי או הונאה כלשהי או אם קיים חשש סביר לכך.

19.4.          אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי או תשלום או ליצור אחריות משפטית עבורך, עבורה או עבור קהל לקוחותיה.

19.5.          אם המידע אותו מסרת היה שגוי או שקרי.

 • אחריות וסיכונים

20.              למרות שהחברה משתדלת לוודא שכל המידע המצוי באתר הוא נכון ומדויק, אין מטרתו של האתר לשמש כמקור סמכות או יעוץ אשר על גביו ניתן להסתמך. החברה אינה מתחייבת שהתוכן או המידע שיפורסם באתר יהיה מדויק, שלם, מעודכן, נכון, אמין, אחיד, איכותי, מתאים למטרה מסוימת, רלוונטי או מקורי והשימוש באתר יהיה על בסיס “As-Is” ו- “As-Available”.

21.              החברה לא תהיה חייבת או אחראית, בין במישרין ובין בעקיפין, במתן פיצוי כלשהו עבור נזק הנגרם כתוצאה מהמידע המפורסם באתר (לרבות כתוצאה ממענה מצד החברה לשאלות שנשאלו על ידי משתמש באתר) או משימוש או מאי-היכולת להשתמש באתר, או בכל הקשור באלו.

22.              החברה אינה יכולה להבטיח שפעילות האתר תהיה מתמשכת, ללא הפרעות או ללא שגיאות. יתכן שבזמנים מסוימים, אזורים, חלקים או תכנים מסוימים באתר (לרבות שירותים מסוימים), או האתר בכללותו, לא יהיו זמינים (בין אם על פי תכנון מראש או שלא על פי תכנון מראש) או שישתנו, יוסרו או יימחקו על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי לספק כל הודעה. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או כלפי כל צד שלישי שהוא ביחס לכל חוסר זמינות, שינוי, הסרה או מחיקה של האתר או של כל אזורים, חלקים או תכנים באתר.

23.              מובהר, כי מערכותיה של החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות להגנה מוחלטת וייתכנו נזקים או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי או שיבוש מידע המועבר או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת המערכות או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.

24.              מובהר, כי השירותים יינתנו על ידי החברה בהתאם להנחיותיך או הנחיותיו של מי שנחזה לך, בכפוף להוראות תנאי השימוש. אשר על כן, כדי להקטין את הסיכון, עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של החברה, בהתאם למדיניות הפרטיות. כמו-כן עליך להודיע מיד לחברה על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בשמך או במידע אודותיך. הנך מתחייב לשאת באחריות בגין כל הפרה שלך את נהלי אבטחת המידע של החברה.

25.              מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה:

25.1.          שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

25.2.          תפקוד לקוי של כל תוכנה או חומרה המצויות אצלך.

25.3.          חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, לרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת האתר, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

26.              מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע בשימושך באתר וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי-חוקיות ואסורות.

 • פרטיות

27.              כל שימוש באתר, כפוף ומותנה, להסכמה למדיניות הפרטיות במלואה. ככל שאינך מסכים לאיזה מתנאי מדיניות הפרטיות, אנא הימנע משימוש באתר.

 • קישורים לאתרים חיצוניים

28.              ייתכן שמעת לעת יכיל האתר קישורים לאתרים חיצוניים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר, או יכילו פונקציות עזרים, תוספים, "ווידג'טים" או כלים אשר עשויים להיות מופעלים על ידי צדדים שלישיים, להוביל לאתרים או עמודי אינטרנט השייכים לצדדים שלישיים או להציע הצעות ומבצעים שונים מטעם צדדים שלישיים ("אתרי צד שלישי"). פרסום אתרי צד שלישי אלה נועדו לנוחיותך בלבד, לרבות בכדי לספק למשתמש גישה למידע, מוצרים או שירותים אשר עשויים לעניין אותו או להיות שימושיים עבורו. השימוש באתרי צד שלישי או בכל מידע או תוכן הנמצאים באתרי צד שלישי אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים וכפוף למדיניות הפרטיות הפרטנית של כל אתר צד שלישי כאמור.

29.              מובהר כי, לחברה אין שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרי צד שלישי אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת או ביצעת פעולות בהתאם לנמצא באתרי צד שלישי אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר לאתרי צד שלישי כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר או התכנים או המוצרים המופיעים באתרי צד שלישי. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק או תשלום או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע המופיע באתרי צד שלישי אלה.

30.              במידה ומצאת במידע הנמצא באתרי צדי שלישי חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באופן מיידי בכתובת הדוא"ל office@adrichal.co.il.

 • פרסומות ומידע מסחרי

31.              האתר עשוי לכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

32.              החברה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים שיפורסמו באתר. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

 • אבטחת האתר

33.              החברה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים לאבטחת סודיות המידע. במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי אבטחה רבים.

34.              החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט לצורך הגנה על הרשת שלה, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו'), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים. כל שימוש שתעשה באתר הוא על אחריותך בלבד.

 • הודעות ועדכונים

35.              הודעות ועדכונים שונים מטעם החברה, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחרת, בהתאם להוראות כל דין, על פי הפרטים אותם מסרת לחברה ובמידה שאישרת שליחת הודעות ועדכונים אלה.

 • סמכות שיפוט

השימוש באתר כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או