מדיניות פרטיות

אדריכלי העיר בע"מ, ח.פ. 516197381 ("החברה"), מכבדת את פרטיות לקוחותיה ואת המשתמשים באתר אותו היא מפעילה. מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את האופן בו פועלת החברה בקשר עם מידע, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), הנאסף אודותיך או אודות צדדים שלישיים שמידע אודותיהם נמסר על ידך.

מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש הזמינים באתר החברה, כפי שמופיע בקישור שלהלן:www.adrichal.co.il   ("תנאי השימוש" ו-"האתר", בהתאמה). למונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות תהיינה המשמעות שיוחסה להם בתנאי השימוש. סמכות השיפוט והדין החל על מדיניות פרטיות זו היא כמפורט בתנאי השימוש. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצדך למדיניות הפרטיות המפורטת להלן.

החברה רשאית לעדכן מפעם לפעם את מדיניות הפרטיות ועל כן אנו ממליצים לבדוק לעיתים תכופות אם נעשו בה שינויים. עדכונים או שינויים במדיניות זו ייכנסו לתוקפם באופן מידי והודעה לגביהם תשלח בדואר אלקטרוני או שתוצב הודעה מתאימה באתר.

        1.           כללי

1.1.             בכדי להשתמש באתר או בחלק מן השירותים המוצעים באתר בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו יכול שיסופקו על ידך לחברה באמצעות האתר או באופן ישיר לנציגי החברה. פרטים אלו כוללים, בין היתר:

1.1.1.                     שמך המלא;

1.1.2.                     כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך;

1.1.3.                     מספר טלפון נייד;

1.1.4.                     כתובת מגורים;

1.1.5.                     כל מידע אחר אשר יימסר על ידך לחברה באמצעות האתר.

 (הפרטים המפורטים לעיל, יחדיו: "המידע").

1.2.             המידע אשר יסופק לחברה, יכול ויאומת כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו, אשר יימסר לחברה כדין.

1.3.             יש להדגיש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה לכן מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

1.4.             מדיניות הפרטיות חלה גם על מידע אישי שנמסר על ידיך וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

1.5.             החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך על ידי צדדים שלישיים, לרבות אתרים חיצוניים, אשר מופיעים באתר ואינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות, ותנאי השימוש של אותו צד שלישי או אתר חיצוני.

1.6.             המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשמירת המידע במאגרי המידע של החברה, ולשימוש האמור לעיל ולהלן בפרטים שמסר ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד או פיצוי כלשהו.

1.7.             משתמשים המתנגדים לשימוש בפרטיהם, שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע של החברה או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.

1.8.             בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, החברה תוכל להשתמש במידע לצרכים שיווקיים לרבות: לשם שליחת חומר שיווקי או פרסומי אליך בכל אמצעי התקשורת המותרים על פי חוק, ולרבות הדואר, הדואר האלקטרוני או הודעות SMS. זאת, בין היתר, לפי פילוח נתונים או לפי העדפות שלך ושל משתמשים אחרים שנקלטו בעת גלישתם באתר, בהתאם להוראות כל דין.

        2.           מטרות איסוף המידע

מסירת הפרטים מהווה הסכמה מצדך לכך שפרטיך וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה שהגיע או יגיע לידי החברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, ככל שזה נדרש על פי דין, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

2.1.             לצורך מתן שירותים עבורך;

2.2.             למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ושמירת קשר עם המשתמש, לרבות בדרך של דיוור ישיר, בכל אמצעי תקשורת שתמצא החברה לנכון, בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והוראות כל דין;

2.3.             לצרכי ניתוח סטטיסטי אנונימי של המידע ומסירתו לצדדים שלישיים.

        3.           גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

3.1.             החברה לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך, אלא בהתאם להוראות סעיף ‏3.2 להלן.

3.2.             החברה תהיה רשאית לחשוף את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

3.2.1.                     חשיפת המידע או חלקו לצדדים שלישיים השותפים או המעורבים בשירותים אותם מספקת החברה ללקוחותיה נדרשת לשם אספקת השירותים או צדדים שלישיים המעניקים שירותים שונים ביחד עם החברה ללקוחותיה. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה.

3.2.2.                     החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי חוק או בהליכים משפטיים.

3.2.3.                     במקרה בו החברה תמצא כי פעולותיך בשירותים מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

3.2.4.                     אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר, לרבות מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות. במקרה כאמור, החברה תוודא כי הצד השלישי אליו מוזגה החברה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

3.3.             למשתמשים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה או תביעה כאמור.

        4.           מידע סטטיסטי

4.1.             פרט למידע שיועבר על ידך, נבקש להבהיר כי בזמן השימוש שלך בשירותי האתר נאסף אודותיך מידע סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך, כגון שירותים בהם התעניינת, העמודים בהם צפית ועוד. המידע שנאסף יישמר במאגרי המידע של החברה והשימוש בו ייעשה בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו, בהתאם לתנאי השימוש ובהתאם לכל דין.

4.2.             כל המידע שנקלט ממכשירך מתועד על ידי החברה באופן אוטומטי בשרתיה, וזאת לרבות כתובת ה- IP שלך וכן תיעוד של כל הדפים בהם גלשת. בהסכמתך למדיניות הפרטיות כמפורט במסמך זה, אתה מסכים לביצוע התיעוד כאמור.

        5.           מאגר מידע

5.1.             הנתונים שנאספו אודותיך יישמרו במאגר המידע של החברה ("מאגר המידע") ובאחריותה, על-פי חוק הגנת הפרטיות, והתקנות שהותקנו מכוחו.

5.2.             כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל החברה בכתובת הדוא"ל office@adrichal.co.il.

        6.           Cookies

6.1.             “Cookie” הוא קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookies היא בכדי ששרתי החברה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הינך מבקר באתרים אחרים.

6.2.             בהסכמתך למדיניות שימוש זו הינך מתיר לחברה להתקין Cookies על גבי מכשירך, להשתמש במידע האגור ב-Cookies, ולזהותך על פיו.

6.3.             באמצעות Cookies, החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והחברה עשויה לעשות בו שימוש כפי שפורט לעיל.

החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין ועל כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.

6.4.             במידה ותעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר אינטרנטי, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך להתקנת Cookies בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב לכך באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי הדבר יפגע במתן שירותים ויפגום בנתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך, ובדרך זו עשוי להשפיע על הפעילות (לרבות זמינות) של האתר.